Kupní smlouva

Zde je k nahlédnutí naše kupní smlouva. Nicméně smlouva je vždy dvoustranný úkon, proto se jedná jen o náhled, individuální domluva je vždy možná a finální verze tak může být po dohodě s Vámi jiná.

Kupní smlouva o prodeji kočky/kotěte


Smluvní strany

Jméno a příjmení: _______________________________________________________________________

Název chovatelské stanice: _______________________________________________________________________

Adresa: _______________________________________________________________________

E-mail: _______________________________Telefon: ____________________________

dále jen jako "chovatel"

a

Jméno a příjmení: _______________________________________________________________________

Adresa: _______________________________________________________________________

E-mail: _______________________________ Telefon: ____________________________

dále jen jako "kupující"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu:

I.

Chovatel touto smlouvou, za podmínek v ní dohodnutých, prodává níže specifikovanou kočku/kotě kupujícímu a ten ji za dohodnutou kupní cenu _____________________,- Kč (slovy __________________________________ korun českých) kupuje.

Jméno kočky/ kotěte: ______________________Pohlaví: __________________________

Plemeno: _____________________________Barva: ______________________________

Datum narození: _________________Číslo mikročipu: _____________________________

II.

Prodávající prodává výše specifikovanou kočku/kotě za cenu __________________________________ Kč (slovy: ____________________________ korun českých; dále jen "Kupní cena"). Kupní cena je uhrazena jedním ze dvou následujících způsobů:

 • v hotovosti při podpisu této smlouvy v plné výši Kupní ceny: _______________________________ Kč (slovy: ____________________________________ korun českých)
 • v hotovosti při podpisu této smlouvy ve výši Kupní ceny po odečtu složené Rezervační zálohy.

Rezervační záloha byla uhrazena dne ____________________ ve výši __________________________Kč (slovy: __________________________________ korun českých).

Rozdíl mezi Kupní cenou a Rezervační zálohou je uhrazen při podpisu této Kupní smlouvy ve výši ___________________________ Kč (slovy:_________________________________ korun českých).

III.

Výše specifikovaná kočka je prodávána bez chovatelských práv, tzn. že nesmí být využita v chovu. Kupující se zavazuje, že kočku nechá vykastrovat za následujících podmínek a o provedeném zákroku informuje chovatele zasláním potvrzení o kastraci od certifikovaného veterinárního lékaře:

a) výše specifikovaná kočka nebude kastrována dříve jak ve věku 16 týdnů

b) výše specifikovaná kočka bude kastrována před dosažením věku 12 měsíců

Zaslané potvrzení o zákroku musí obsahovat minimálně následující údaje:

 • jméno kočky
 • číslo mikročipu
 • datum zákroku
 • specifikace zákroku (tj. kastrace)
 • identifikační údaje veterinárního lékaře, který zákrok provedl (jméno, adresa, kontakt)

V případě, že kupující změní v období před nejzazším termínem kastrace názor a bude chtít kočku využít v chovu, informuje o tomto záměru chovatele. Pokud s tímto záměrem bude chovatel souhlasit, vyhotoví se písemný dodatek k této smlouvě, v němž bude uveden souhlas chovatele s využitím kočky do chovu. Při podpisu tohoto dodatku zaplatí kupující částku, která bude rovna rozdílu kupní ceny kotěte na mazlíka a kotěte určeného do chovu. Částka bude specifikována v dodatku. Chovatel si však vyhrazuje právo nepovolit využití kočky v chovu.

IV.

Chovatel prohlašuje, že:

 • předává kupujícímu zdravou kočku uvedenou v čl. I. této smlouvy, ve výborném výživném stavu a kondici,
 • kočka nemá a kupujícímu nebyly zatajeny žádné vady,
 • rodiče kočky jsou klinicky zdrávi a není mu nic známo o tom, že by trpěli dědičnými chorobami,
 • výše uvedená kočka byla odčervená a vakcinovaná dle předaného očkovacího průkazu,
 • výše uvedená kočka byla označena mikročipem, jehož číslo je uvedeno výše ve specifikaci kočky

V.

Kupující potvrzuje, že:

 • byl chovatelem poučen o tom, jak o kočku pečovat, jak ji krmit a vychovávat,
 • byl informován o možnosti vzniku dentálních problémů (zejména zánětu dásní), kterým lze předejít řádnou dentální hygienou
 • převzal certifikát původu a mezinárodní očkovací průkaz, zkontroloval si údaje v něm uvedené
 • byl informován a je si vědom toho, že kočka může během cesty do nového domova prožívat stres, což se může projevit změnou chování, krátkodobým průjmem a podobnými projevy. Kupující se zaručuje, že se bude snažit zajistit kočce co nejméně problémový přechod do nového domova a dopřeje jí dostatek času a klidu, aby se v novém domově dostatečně aklimatizovala.

VI.

Kupující se zavazuje, že:

 • zajistí kočce takové podmínky, které splňují hygienické a veterinární požadavky, její fyziologické potřeby a současnou legislativu
 • zajistí kočce dostatek kvalitní potravy
 • zajistí kočce potřebná očkování a ochranu před vnitřními (i při držení kočky výhradně v domácnosti) i vnějšími parazity (pokud bude mít kočka přístup ven) a v případě potřeby jí zajistí včasnou a kvalitní veterinární péči
 • nenechá kočce odstranit drápy a též na ní nebudou vykonány žádné úkony, které by jí ublížily
 • nebude ponechávat kočku samotnou doma po nepřiměřeně dlouhou dobu bez pozornosti, přístupu k vodě a krmivu, zajistí jí dostatek pohybu a neumístí ji do klece
 • zajistí, aby se kočka nedostala do kontaktu s nekastrovaným jedincem opačného pohlaví, dokud nebude sama vykastrována
 • v případě vážných zdravotních problémů či úhynu informuje o této skutečnosti chovatele

VII.

Chovatel si vyhrazuje a nový majitel zvířete souhlasí a svým podpisem se k tomu rovněž z právního hlediska zavazuje, že chovateli sdělí svůj úmysl prodat, darovat či umístit do útulku zvíře, které je předmětem této kupní smlouvy. Chovatel si vyhrazuje předkupní právo, a to za čtvrtinu kupní ceny uvedené v této smlouvě.

Tento bod je do smlouvy včleněn především proto, že si chovatel výslovně nepřeje, aby se zvíře z jeho chovatelské stanice někdy v budoucnu ocitlo ve špatné péči či v útulku pro opuštěná zvířata a nový majitel se svým podpisem na této smlouvě k plnění tohoto bodu právně i morálně zavazuje. Poruší-li nový majitel tento bod smlouvy, chovatel si vyhrazuje právo převzít zvíře do své péče od majitele, který bude porušovat zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, zcela bezplatně.

VIII.

Smluvní strany souhlasí s udržováním dobrých vztahů v budoucnosti a souhlasí s následujícím:

 • chovatel je k dispozici kupujícímu a souhlasí s tím, že mu poradí se vším, co souvisí s péčí o kočku uvedenou v této smlouvě
 • kupující alespoň 1x ročně informuje o vývoji a zdraví kočky a zašle fotografii
 • obě strany souhlasí s tím, že záležitosti týkající se kočky uvedené v této smlouvě budou řešit důvěrně mezi sebou a se vzájemným respektem

IX.

Vlastnické právo ke kočce a nebezpečí škody přešlo na kupujícího dnem převzetí kočky.

Kupující bere na vědomí, že od převzetí kočky za ni odpovídá.

Pozdější nárok kupujícího na vyrovnání škody při zaostávání zvířete ve vývoji či růstu kvůli vnějším vlivům (nedostatečná či nevhodná strava, nedostatek pohybu, nedostatečná veterinární péče atd.) je vůči chovateli vyloučen.

X.

Chovatel předal kupujícímu kočku při podpisu této smlouvy.

Kupující podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí kočky dle čl. I. této smlouvy.

XI.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, porozuměly jí a potvrzují, že její obsah je v souladu s jejich pravou, vážnou a svobodnou vůlí, že nejednají v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V ................................................... dne..............................

....................................................................                  ....................................................................

                Chovatel                                                                  Kupující