Rezervační smlouva

Zde je k nahlédnutí naše rezervační smlouva. Nicméně smlouva je vždy dvoustranný úkon, proto se jedná jen o náhled, individuální domluva je vždy možná a finální verze tak může být po dohodě s Vámi jiná.

Smlouva o rezervaci kotěte

Smluvní strany

Jméno a příjmení: _____________________________________________________________________

Název chovatelské stanice: _____________________________________________________________________

Adresa: _____________________________________________________________________

E-mail: _____________________________Telefon: ____________________________

dále jen jako "Chovatel"

a

Jméno a příjmení: _______________________________________________________________________

Adresa: _______________________________________________________________________

E-mail: _______________________________ Telefon: ____________________________

dále jen jako "Zájemce"


se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli takto:


1. Zájemce má vážný zájem nabýt do svého vlastnictví za celkovou kupní cenu ve výši ...........................,- Kč (slovy: ......................................................... korun českých), dále jen "Kupní cena", níže specifikované kotě:

Jméno kotěte: .................................................................... Barva kotěte: .......................................................

2. Za rezervaci výše uvedeného kotěte uhradí Zájemce Chovateli poplatek ve výši ...........................................Kč (slovy:...............................................................korun českých), dále jen jako "Rezervační záloha". Rezervační záloha se započte na kupní cenu.

Rezervační záloha:

a) bude uhrazena v hotovosti při podpisu této smlouvy

b) bude uhrazena převodem na účet Chovatele (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) nejpozději do dne ................................................... Pokud nebude částka připsána na účet Chovatele v nejbližší pracovní den následující po uvedeném datu, tato smlouva zaniká.

3. Chovatel se zavazuje, že ode dne uzavření této smlouvy a složení Rezervační zálohy do dne ................................. (dále jen jako "Doba rezervace") bude výše specifikované kotě pro Zájemce rezervovat, tj. neučiní žádný úkon směřující k prodeji daného kotěte jakékoliv třetí osobě odlišné od Zájemce.

4. Rezervační záloha je vratná pouze a jenom za následujících podmínek:

a) došlo ke změně zdravotního stavu výše specifikovaného kotěte, který neumožňuje následný prodej kotěte dle podmínek kupní smlouvy v dohodnutém termínu

b) došlo k úhynu výše specifikovaného kotěte ještě před uzavřením kupní smlouvy


5. V případě naplnění alespoň jedné podmínky, která zavazuje k navrácení Rezervační zálohy, je Chovatel povinen vrátit Rezervační zálohu v plné výši do sedmi pracovních dní od vzniku této povinnosti. Rezervační zálohu vrátí Chovatel buď v hotovosti přímo Zájemci, nebo ji uhradí na bankovní účet Zájemce. Zájemce v tomto případě poskytne číslo svého bankovního účtu tak, aby Chovatel mohl Rezervační zálohu včas vrátit dle podmínek této Rezervační smlouvy.

6. Marným uplynutím Doby rezervace tato smlouva zaniká a uhrazená Rezervační záloha zůstává ve vlastnictví Chovatele.

7. Pro odstranění pochybností strany uvádějí, že tato dohoda není smlouvou o smlouvě budoucí kupní a že po zániku této dohody není závazek uzavřít kupní smlouvu na základě této dohody vymahatelný.

8. Práva a povinnosti touto dohodou neupravené se řídí českým právem, občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

9. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a je uzavírána na dobu určitou odpovídající Době rezervace.

10. Jakékoliv dodatky či změny této dohody musí být vyhotoveny písemně.

11. Tato dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, porozuměly jí a potvrzují, že její obsah je v souladu s jejich pravou, vážnou a svobodnou vůlí, že nejednají v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že výši Rezervační zálohy považují za zcela přiměřenou.

V ................................................... dne..............................

....................................................................                            ....................................................................

                 Chovatel                                                                           Zájemce